Category Archives: Youtube
  • โปรโมทธุรกิจบน YouTube เข้าถึงลูกค้าได้ทุกนาที‎
  • วิดีโอโฆษณาช่วยเพิ่ม Conversion rate ถึง 80%
  • 98% ของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ระบุว่าวิดีโอโฆษณาช่วยให้ข้าใจและอยากซื้อสินค้ามากขึ้น